Izvršena registracija Udruženja

Sandžačko udruženje novinara registrirano je kod nadležnih organa 14.12.2016. U prilogu objavljujemo Rješenje:

The registration of the Association

The Sandzak Association of Journalists registered with the competent authorities 14/12/2016. In attachment is The decision on registration:

 

Republika Srbija

Agencija za privredne registre

Registar udruženja: 5000120254487

BU: 10559/2016

Dana: 26.12.2016. godine

Beograd

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/09), i člana 15. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 99 /2011, 83/2014), odlučujući o jedinstvenoj registracionoj prijavi osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika: Sandžačko udruženje novinara, koju je podneo/la:

Ime i prezime: Usame Zukorlić

donosi:

R E Š E NJ E

Usvaja se jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika i registruje se u Registar udruženja:

Oblik organizovanja: Udruženje

Pun naziv (bošnjački jezik): Sandžačko udruženje novinara

Skraćeni naziv (bošnjački jezik): SUN

Sedište i adresa: Gradska 1, Novi Pazar, Srbija

Matični broj: 28218273

PIB: 109839812

Datum osnivanja: 14.12.2016

Datum donošenja Statuta: 14.12.2016

Delatnost udruženja: 9499 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

 

Podaci o zastupniku:

Ime i prezime: Usame Zukorlić

JMBG: 0703992784335

Adresa: Novi Pazar, Srbija

 

Predviđeno vreme na koje se udruženje osniva: Neograničeno

Oblast ostvarivanja ciljeva: Novinarstvo, mediji i javno informisanje.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Podnosilac jedinstvene registracione prijave broj BU 10559/2016, podneo je dana 23.12.2016. godine, registracionu prijavu za registraciju:

Sandžačko udruženje novinara

u Registar udruženja i dokumentaciju zavedenu u potvrdi o podnetoj registracionoj prijavi broj BU 10559/2016.

Postupajući u skladu sa odredbom člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, podnošenjem jedinstvene registracione prijave, BU 10559/2016, dana 23.12.2016, podnosilac je zadržao pravo prioriteta odlučivanja o toj prijavi, zasnovano podnošenjem prijave koja je rešenjem registratora BU 10330/2016 odbačena, jer je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. stav 1. tačka 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) istog Zakona.

Proveravajući ispunjenost uslova za registraciju propisanih odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, registrator je utvrdio da su ispunjeni uslovi za registraciju i doneo je odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom sredstvu:

Protiv ovog rešenja podnosilac prijave može izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove državne uprave, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rešenja na internet strani Agencije za privredne registre.

REGISTRATOR

Nives Čulić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *